Startsiden | Historikk | Nyere tid | Linker | Medlemmer | Gjestebok | Kontakt
Medlemmer
Tips en venn

Vedtekter

MELLAND FORTS VENNER

 

VEDTEKTER                       

Vedtatt på årsmøte 17.04.07

Vedtatte endringer i §6 på årsmøtet 23.03.09

 

§ 1. FORMÅL

Melland forts venner skal være en selvstendig forening.

Den skal arbeide med å utvikle og bevare området som krigsminne, formidling av kulturhistorie, i tillegg til å bidra til naturopplevelser fra området.

HERUNDER:

  • Sikring av bunkere og andre synlige spor mot ytterligere forfall.
  • Gjøre innsamlet kunnskap og fortsområde tilgjengelig for publikum.
  • Tilbakeføring av anlegget til opprinnelig stand, i den grad det er mulig og hensiktsmessig.

 

§ 2. MEDLEMSSKAP

Personlig medlemskap er åpent for alle. Private, bedrifter, institusjoner, lag og foreninger m.m. kan være medlemmer. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.

 

§ 3. STYREt

Foreningen ledes av et styre bestående av 5 personer hhv. leder, nestleder, kasserer og to styremedlemmer, i tillegg to varamedlemmer. Leder velges for ett år, og har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  De øvrige velges slik at de blir på valg annethvert år.

Representantene i styret velges for to år. Det første året (2007) velges likevel 2 av styrets representanter for et år for å sikre kontinuiteten. Styret utpeker revisor for 1 år, samt valgnemnd på 3 personer som velges for h.h.v. 1, 2 og 3 år. Den personen som står øverst på lista over valgnemnd, er leder og ansvarlig for arbeidet i nemnda

 

Representant fra kulturenheten ved Aure kommune er sekretær for forening.

§ 4. STYRETS SAMMENSETNING

For å ivareta venneforeningens formål, skal styret være sammensatt av en representant fra grunneier for området, en fra Aure Historielag og en fra Aure Næringsforum. Disse velger selv sine representanter og personlige vara.  De øvrige velges fritt..

 

§ 5. Styret sammenkalles når formannen beslutter det, eller etter oppfordring fra minst to av styrerepresentantene, og er beslutningsdyktig ved simpelt flertall.

 

§ 6. ÅRSMØTE

Årsmøtet avholdes hvert år inne utgangen av mars. Saker som ønskes tatt opp i årsmøtet, må være styret i hende innen 14 dager før møtedato.

Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og skal foreta valg av dirigent og referent, årsberetning, framlegging av revidert regnskap, fastsetting av kontingent, behandle saker, valg av leder og resterende styre, samt revisor og medlemmer til valgnemda som er på valg. Styret konstituerer seg selv.

Årsmøte kunngjøres minimum 3 uker før årsmøte.

 

§ 7. Hvert medlemskap gir en stemme på årsmøtet.

 

§ 8. vedtektsendring

 Forslag om vedtektsendring skal kunngjøres sammen med innkalling av årsmøtet.

Endring av vedtekter fattes ved 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet.

Beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall to påfølgende årsmøter.